УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

чиглүүлэх аппарат (турбины)


guide


направляющий аппарат

Зураг