УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хөшөөст хучилттай тулааст ханан боомт


cantilever-deck dam


контрфорсная плотина с консольным перекрытием

хөшөөст хучилттай тулааст ханан боомт


fixed deck dam


контрфросная плотина с консольным перекрытием

Зураг