УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хөрсний ууршуур


evapotranspirometer


почвенный испаритель

хөрсний ууршуур


evaporation tank


почвенный испаритель

хөрсний ууршуур


soil evaporation pan


почвенный испаритель

хөрсний ууршуур


soil evaporation pen


почвенный испаритель

Нүцгэн болон ургамлын бүрхэвчтэй газрын гадаргаас дэгдэх усны ууршилтыг тодорхойлох багаж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.429

Зураг