УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хөндлөн шүүрүүл


cross drain


поперечная дрена

хөндлөн шүүрүүл


lateral drain


поперечная дрена

хөндлөн шүүрүүл


contour drainage


поперечный дренаж

Зураг