УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хөндлөн далан


retaining dam


запруда

хөндлөн далан


transverse dike


поперечная дамба

Зураг