УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хөвдөг хаалт


floating dam


плавучий затвор, батопорт

хөвдөг хаалт


caisson gate


плавучий затвор, батопорт

хөвдөг хаалт


floating gate


плавучий затвор, батопорт

хөвдөг хаалт


floating caisson gate


плавучий затвор, батопорт

Зураг