УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хүнхээл


land cofferdam


котлован /привысоком уровные подземных вод/

хүнхээл


pit


котлован

хүнхээл


earth reservoir


копань

Зураг