УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хүнхэр боомт


dome dam


купольная плотина

хүнхэр боомт


vaulted dam


купольная плотина

Зураг