УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хүзүүвч


hatchway


оголовок

хүзүүвч


hatchway


водоприёмник

хүзүүвч


head


оголовок

хүзүүвч


end wall


оголовок

Зураг