УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хур тунадас хэмжүүр


rain gauge


осадкомер

Хур тунадас хэмжих багаж.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

хур тунадас хэмжүүр


rain gauge


осадкомер

Зураг