УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хуваарилах яндан хоолой


distribution main


распределительный трубопровод

хуваарилах яндан хоолой


distributing pipe


распределительный трубопровод

Зураг