УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хуваарилах усан сан


distributing basin


распределительный водоём

хуваарилах усан сан


distribution basin


распределительный водоём

Зураг