УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хуваарилах суваг


branch canal


распределительный канал

хуваарилах суваг


distributing canal


распределительный канал

хуваарилах суваг


distributary channel


распределительный канал

хуваарилах суваг


distributary


распределительный канал

хуваарилах суваг


distributor


распределительный канал

хуваарилах суваг


offtake


распределительный канал

Зураг