УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хошуу туугдас


delta


делта

Гол мөрний хэвгий буурч, тунасан хурдасны хуримтлалаас үүссэн голдрилын салаалалт бүхий адаг

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл 4.2.1.173

хошуу туугдас


delta

Цутгалын адаг хэсэг хагшаас хуримтлагдан бөөгнөрсөөр гүдгэрдүү хагас конус хэлбэр үүсгэсэн голын адгийн хурдас

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт, Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2015 албан хэвлэл

хошуу туугдас


talus fan


конус выноса

Зураг