УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хошуу


nozzle


сопло

хошуу


pipe nozzle


сопло

хошуу


orifice


сопло

хошуу


nozzle piece


сопло

Зураг