УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хосолсон хаалт


double gate


сдвоенный затвор

хосолсон хаалт


duplicate gate


сдвоенный затвор

Зураг