УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хоолой


canal

хоолой


pipe branch


патрубок

хоолой


pipe


труба

Зураг