УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хоногийн тохируулгат хиймэл усан сан


daily-storage reservoir


противопаводочное водохранилище

хоногийн тохируулгат хиймэл усан сан


daily storage


водохранилище суточного регулирования

Зураг