УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

холбох суваг


junction canal


соединительный канал

холбох суваг


connecting channel


соединительный канал

холбох суваг


cut off


соединительный канал

Зураг