УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

холбох далан


tie bund


соединительная дамба

холбох далан


wing dike


сопрягающая дамба

Зураг