УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

холбох голдрил


chord


соедительное русло

холбох голдрил


neck cut off


соединительное русло

Зураг