УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хог барих сараалж


rack


сороудерживающая решётка

Ус хүлээн авах, ус татах, ус дөхүүлэх байгууламжуудын амсар дээр байрлуулж усанд хөвж яваа элдэв биеүүдийг саатуулж хорих хэрэгсэл

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

хог барих сараалж


trashrack


сороудерживаюшая решетка

A screen located at an intake to prevent debris from entering.

Source http://www.nws.noaa.gov/om/hod/SHManual/SHMan014_glossary.htm
Зураг