УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хиймэл нуур


reservoir

Усны нөөцийг хуримтлуулах, ашиглах зориулалтаар бий болгосон хиймэл нуур, хөв, цөөрөм

Эх сурвалж: Монгол улсын хууль: "Усны тухай" шинэчилсэн найруулга 2012 оны 5 сарын 17

Natural or artificial holding area used to store, regulate, or control water.

Source EcoLexicon

хиймэл нуур


artificial lake


искусственное озеро

хиймэл нуур


reservoir

Арга хэмжээнд зориулсан усны түвшин өргөх байгууламжийн тусламжтайгаар буй болсон тогтоол ус.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" 2006 х.70

1) an impoundment of surface water behind a dam or manmade depression; 2) a porous and permeable subsurface formation or part of a formation containing a natural, individual, and separate accumulation of hydrocarbons (oil or gas).

Source John M. Sharp, Jr. 2007 Department of Geological Sciences Jackson School of Geosciences The University of Texas Austin, Texas, USA

хиймэл нуур


pond

Арга хэмжээнд зориулсан усны түвшин өргөх байгууламжийн тусламжтайгаар буй болсон тогтоол ус.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" 2006 х.70

хиймэл нуур


reservoir


водохранилище

Урсац тохируулгын буюу усны аж ахуйн бусад арга хэмжээнд зориулан усны түвшин өргөх байгууламжийн тусламжтайгаар буй болсон тогтоол ус

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.397

Зураг