УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хаюур


outlet ditch


сброс

хаюур


sluiceway


водосбросное сооружение

Усан сангийн доогуур хэсэгт нээгддэг ус юүлэх, эсвэл хагшаас цэвэрлэх, зарим тохиолдолд усалгааны зориулалтаар ашигладаг ус хаюур.

Эх сурвалж: Л.Ж (2018), х.298

An opening at a low level from the reservoir generally used for emptying or for scouring sediment and sometimes also for irrigation releases.

Source
Зураг