УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хашиц


bief


бьеф

хашиц


pool


бьеф

хашиц


race


бьеф

Зураг