УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хатаах суваг


ditch


дренажная канава

хатаах суваг


swamp ditch


осушительная канава

хатаах суваг


agricultural drain


осушительная канава

Зураг