УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хатаах системийн шүүр


filter drain


дренажный фильтр

хатаах системийн шүүр


drainage filter


дренажный фильтр

Зураг