УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хатаах системийн хонгил


drainage adit


дренажная галерея

хатаах системийн хонгилдренажная галерея

хатаах системийн хонгил


collection gallery


дренажная галерея

хатаах системийн хонгил


drainage gallery


дренажная галерея

хатаах системийн хонгил


efflux gallery


дренажная галерея

хатаах системийн хонгил


infiltration gallery


дренажная галерея

хатаах системийн хонгил


drain tunnel


дренажная галерея

хатаах системийн хонгил


drainage tunnel


дренажная галерея

Зураг