УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хатаах системийн ус гаргуур


drainage inlet


дренажный водовыпуск

хатаах системийн ус гаргуур


drainage outlet


дренажный водовыпуск

хатаах системийн ус гаргуур


outfall pipe


дренажный водовыпуск

хатаах системийн ус гаргуур


drainage sluice


дренажный водовыпуск

Зураг