УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хатаалтын суваг


drainage canal


осушительный канал

хатаалтын суваг


ditch drain


дренажная канава

Зураг