УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хатаалтын системийн коллектор


carrier drain


осушительный коллектор

хатаалтын системийн коллектор


collector drain


осушительный коллектор

Зураг