УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хатаалтын систем


drainage system


осушительнная система

Газар хатаах усны барилга байгууламж, нэмэгдэл байгууламжуудын цогц

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

хатаалтын систем


subsurface drain


дренаж

хатаалтын систем


drainage system


осушительная система

хатаалтын систем


drainage system


осушительная система

Илүүдэл чийгтэй газраас хөдөө аж ахуйн таримлын тогтвортой өндөр ургац авахын тулд илүүдэл чийгтэй хөрсийг эгшээн сайжруулах инженерийн барилга байгууламжийн иж бүрдэл.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.394

Зураг