УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хамгаалсан зогсоол


protected harbour


защищённая гавань

хамгаалсан зогсоол


protected harbour


защищённый порт

Зураг