УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хамгаалалтын далан


dike

Урсгал усны түвшин өндөршин үер болох үед нутаг дэвсгэр болон тэнд байрласан байгууламжийг хамгаалах зорилготой голын дагуу байрласан байгууламж

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт, Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2015 албан хэвлэл

хамгаалалтын далан


levee


защитнаядамба

Усны үерээс хамгаалах зорилготой голын дагуу байгуулсан байгууламж.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

a natural or manmade earthen elevated obstruction along a stream, lake, or river.

Source John M. Sharp, Jr. 2007 Department of Geological Sciences Jackson School of Geosciences The University of Texas Austin, Texas, USA

хамгаалалтын далан


detention dike


защитная дамба

хамгаалалтын далан


protecting dike


защитная дамба

хамгаалалтын далан


protection embankment


защитная дамба

хамгаалалтын далан


protection dike


защитная дамба

хамгаалалтын далан


protection dike


защитная дамба

Гадаргын усны түвшин өргөгдөх үед тухайн нутаг дэвсгэр ба объект усанд автахаас хамгаалах байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.389

Зураг