УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

халхавчтай далан


sloping-core dike


дамба с экраном

халхавчтай далан


impermeable groin


буна с экраном

Зураг