УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

халиагуургүй боомт


fixed dam


глухая плотина

халиагуургүй боомт


non overflow dam


глухая плотина

халиагуургүй боомт


solid dam


глухая плотина

Зураг