УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

халиагуур боомт


weir dam


водосливная плотина

халиагуур боомт


spillway


водосливная плотина

халиагуур боомт


free overfall spillway


водосливная плотина

халиагуур боомт


overfall spillway


водосливная плотина

халиагуур боомт


overflow spillway


водосливная плотина

халиагуур боомт


spillweir


водосливная плотина

Зураг