УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хайрга тунгаагуур (ус татамж)


boulder trap


гравиеловка

хайрга тунгаагуур (ус татамж)


gravel trap


гравиеловка

хайрга тунгаагуур (ус татамж)


sediment trap


гравиеловка

Зураг