УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хажуугийн ус татамж


lateral-water intake


боковой водозабор

хажуугийн ус татамж


side intake


боковой водозабор

Зураг