УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хагшаасыг механикаар цэвэрлэх төхөөрөмж


sediment extractor


устройство для механической очистки наносов

хагшаасыг механикаар цэвэрлэх төхөөрөмж


silt extractor


устройство для механической очистки наносов

Зураг