УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хагшаас тогтоох хонгил


sediment box


наносоперехватывающая галерея

хагшаас тогтоох хонгил


sediment excluder


наносоперехватывающая галерея

хагшаас тогтоох хонгил


silt excluder


наносоперехватывающая галерея

хагшаас тогтоох хонгил


sediment diverting gallery


наносоперехватывающая галерея

хагшаас тогтоох хонгил


intercepting gallery


наносоперехватывающая галерея

хагшаас тогтоох хонгил


interceptor


наносоперехватывающая галерея

Зураг