УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хагшаас


sediment


1. отложение 2. осадок 3. нанос

Элэгдлийн үр дүнд үүсч, усны урсгалаар зөөгдөж байдаг эрдэс, чулуулаг / гол горхи, суваг шуудуу, нуур, тэнгисийн усны урсгал болон хөдөлгөөнөөр тээгдэж ирсэн хатуу биет.

Эх сурвалж:

The material products of erosion (soil, sand, clay, gravel and rocks) brought down watercourses and suspended in the water or deposited in outwash fans or on flood plains.

Source
Зураг