УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хагасыг булинга тунгаах аргаар барьсан боомт


semihydraulic earthfill dam


полунамывная земляная плотина

хагасыг булинга тунгаах аргаар барьсан боомт


semihydraulic-fill dam


полунамывная земляная плотина

Зураг