УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хагас далан


impounding dam


запруда

хагас далан


spur (Ger.)


полузапруда

Зураг