УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хавхлага


flap


клапан

хавхлага


gate


клапан

хавхлага


valve gate


задвижка

хавхлага


shutter


клапан

хавхлага


valve


клапан

Зураг