УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хавтгай хавтант тулааст ханан боомт


flat-slab buttress dam


контрфросная плотина с плоскими плитами

хавтгай хавтант тулааст ханан боомт


flat-slab deck dam


контрфросная плотина с плоскими плитами

хавтгай хавтант тулааст ханан боомт


slab-and-buttress dam


контрфорсная плотина с плоскими плитами

Зураг