УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хавтгай хаалт


lift gate


плоский затвор

хавтгай хаалт


vertical -lift gate


плоский затвор

Зураг