УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хаалтын свай


closing pile


замыкающая свая

хаалтын свай


key pile


замыкающая свая

Зураг