УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хаалттай ус хаюур


gate-controlled spillway


водосброс с затвором

хаалттай ус хаюур


gate-type spillway


водосброс с затвором

Зураг