УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хаалттай ус халиагуур боомт


controlled spillway


водосливная плотина с затворами

хаалттай ус халиагуур боомт


gate-controlled spillway


водослив с затвором

Зураг